Phuong LePhuong Le

CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Apr 12, 2020

Tôi đã từng aspire that sau này ra trường sẽ làm việc tại corporation to learn specializededicate hết sức với desire để tìm kiếm opportunity deliberate vị trí cao. Nhưng thực tế khi bạn đi làm không như bạn nghĩ. Luôn có những agenda phát từ collaborate giữa đồng nghiệp to accomplish all thing as assess. Mỗi người trong công ty cần có responsible to coordinate and cooperate to compromise all thing about cater. Thỉnh thoáng bạn sẽ nhận được authorize from cấp trên dể compensate . If you don'tt want because unemployment nên collocate correstion correspond . But, somtime they skdevote to contribututte.


Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục