Phuong LePhuong Le

COUNTRY

Apr 12, 2020

Đất nước tồn tại sau cuộc chiến slave lâu dài dưới bullet của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thời kỳ phong kiến áp bức. Thế nhưng army với những soldier với những công cụ thô sơ như sword đã là những guard đất nước dưới command and campaign của BÁC HỒ để có được tự do hôm nay. Những con người ngày này : collector, chef, driver, ambassador, receptionist, secretary, architecture, courier, plumber, volunteer, Union, apprentice, supervisor đa góp sức giúp economy phát triển. Industry and astronomy đang phá triển không ngừng tạo khối lượng affair lớn. Đồng thời những người retire cũng xoăn collar để làm charity giúp đỡ refugee góp phần để đất nước ngày càng phát triển.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục