Tam PhamTam Pham

Daily notes on Sep 01 morning

Sep 01, 2020
I just want to try something new today. Instead of having coffee at home by my own. I stop by a coffee shop, then order a small cup of Americano. It’s about 8h15 am, but the pace of life here is faster than I expect. That gives me a exclamation about what I have thought since the pandemic has emerged.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Đã có 1 lượt bình luận.

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục