Yến NhiYến Nhi

Free Writing - Dec 29

Dec 29, 2022
if i had three wishes , i would wish like this 1. i wish i wouldn’t lose any love ones 2. i wish that life was free from all the bad things 3. i wish i could be happy what about u?

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục