Khánh Huyền Nguyễn ĐoànKhánh Huyền Nguyễn Đoàn

Free Writing - Nov 24

Nov 24, 2021
PERSONAL HYGIENE I wake up at 6 am every day, but today i'm waking up at 5 am. I get out of bed at 6.15 am. I go into the bathroom. I close the door. After using the toilet and flush it, I wash my hands with the soap. I take my toothbrush and run some water over my toothbrush. I squeeze toothpaste onto my toothbrush. I move my toothbrush up and down...and back and forth. To rinse my mouth, I take some water, swish it back and forth in my mouth, and spit it into the sink. I wash my face and rinse off my toothbrush. Then I put it back in the toothbrush rack. I wipe my face with a soft towel. I comb my hair and put it up. I change clothes and leave home at 7.30 am.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục