27 - Phạm Thùy Linh27 - Phạm Thùy Linh

Free Writing - Nov 25

Nov 25, 2021
Hi, My name is Linh. I'm in 20s. I'm a third year student in Banking University of Ho Chi Minh City. My major is international economic. My hobbies are listening the music, hanging out with my friends and travelling. I often listen to the pop music. My singer favorite is Taylor Swift. I love all her very much. Yeah, that's my all❤️.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục