Trần Diệu UyênTrần Diệu Uyên

Ganesha

May 22, 2022
The elephant - headed god Ganesha is worshipped in many Southeast Asian countries, including Thailand. Ganesha is the son of Shiva and Parvati, who is a master of wisdom. The god has an elephant-head appearance and a wide variety of arms, and large bellies.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục