Nguyễn MỹNguyễn Mỹ

I receive from family

Apr 12, 2020

I Không ở đâu  receive compare được bằng sự  cozy my's family. (My family have 4 member)... Really i "lười" và ít làm việc nên bị compare with neighbor, and one day i ruin a plants my sister said my dad but he didn't scold my and said that's ok, and one more time i with my sister always tranh giành với nhau, có khi bị nó đổ lỗi và i talk theo instinct... dad will giải quyết settle,but tôi luôn bị thiệt không ít.. somtimes, i want to buy some books, comic,... and tell him, him said: allow you order these. It's great!!!   My mom doesn't work at factory, she's  housewife. My dad's owner a  cafe he worked at  home. We celebrate my sister and my birthday annual, sometimes at anniversary... We're not rich. But we life comfortable and happy

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục