Tam PhamTam Pham

The pandemic

Jan 24, 2021
People might spend about decades to talk about this pandemic. Our world has changed radically. People might realize that everything can be changed suddenly. This time is quite challenging, but it also brings some new opportunities on the table.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục