Bui Thi Lam XanhBui Thi Lam Xanh

Why do people keep pets? - May 16

May 16, 2022
I absolutely love having pets around the house. What I really love about raising pets is the fact that I never feel lonely. I mean, pets are the best companions you can find. They're loyal, they're always there for you, they're even more loyal than some human companions if you ask me. So do you have a pet?

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục