Từ vựng chủ đề Space

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Hack 50

Have fun to everybody
Long time ago, loài người always thắc mắc về nguồn gốc của earth? Nó được created từ khi nào, hình dạng ra sao? When nhà khoa học Colombus muốn travel từ Europe sang Africa, ông đã make a...