Từ vựng chủ đề Emotion P2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 11

Obsessive-compulsive disorder
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a mental disorder in which people have unwanted and obsessed thoughts, feelings, ideas, sensations, urges (obsessions), and behaviors that drive...