Từ vựng chủ đề Home - sweet home P1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 12

Finding a new accommodation
My friend and I were discussing leaving the dormitory... M: I think we should find a new accommodation. I'm sick of our school's dormitory. Our room is tiny and damp like a homeless...