Từ vựng chủ đề Sports & Games

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 17

Basketball
I'm really into watching basketball matches, especially watching them directly. I love the sounds of the whistle, the ball when it bounces, and the players' shoes when they rub the...