Từ vựng chủ đề Books P1

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 20

Our school's library
Our school's library has manifold genres of book such as complicated historical non-fiction books, creative fictions, inspirational novels, references or entertaining and romantic...