Từ vựng chủ đề Art

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 23

An art exhibition
I'm going to an art festival which  includes an art exhibition and some performances about culture. This exhibition would definitely be a great inspiration for artists because of its...