Từ vựng chủ đề Education P2

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm IELTS 25

How I changed
I was a free-spirited person, so to be genuine, I didn't like studying. I would rather learn how to dance than do a research or have a discussion. I used to think that academic fields like...