Work 4

Hãy sáng tạo một câu chuyện chứa tất cả các từ vựng bên dưới.

Làm bài tập ứng dụng

Truyện chêm Unit 14

CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC
Phuong LePhuong LeApr 12
Tôi đã từng aspire that sau này ra trường sẽ làm việc tại corporation to learn specialize và dedicate hết sức với desire để tìm kiếm opportunity deliberate vị trí cao. Nhưng thực tế khi bạn...
Tom and Jerry <3
Như LêNhư LêApr 12
Tom là một ng sống có responsible. Từ nhỏ, Tom đã aspire trở thành một ông chủ của một trang trại cater tươi sạch cho mọi ng. Ba mẹ Tom cũng tán thành và contribute cho anh thực hiện assess...
My life assumption and philosoply.
As you know, everyone in this life has a dream. There are big dreams, there are small dreams even tiny dreams,... People who don't have any dreams can not be called "people" now that they...
My father company
My father have a great background. He is a engineer specialize. He has devoted his life research with beer and his company cooperate with OPY company to the same coordinate genarate a new...
FREE
Tôi sẽ abolish cuộc họp mặc dù nó rất quan trọngTôi sẽ cố gắng accomplish bài tập về nhàAgenda đó rất nghiêm trọng chúng ta phải giải quyết nhanh chóngTôi rất thích công nghệ vì vậy tôi...
Unemployment
Unemployment is one of the most complicated agenda in our country these days. Many students who have accomplished syllabuses and graduated always desire to have the opportunity to work in a...
The meeting
My company had a meeting this morning. Each departments talked about complicated agenda that need to solve in this month. We collaborates with a remote famous restaurant that specializes in...
You try không vô ích
Aspire? Yes, everyon have it. But, i don't made it, it is agenda hard, maybe it is assess lớn lao and i can't accomplish it,... because i had a lot of matter... Oh, tiếc thật...! NO, that's...
Cater contract
Thời kỳ army qua đi, thì thời kỳ specialize đến. VN từ nước có nhiều unemployment trở thành nước có nhiều opportunity kiếm việc làm giảm đói nghèo cho dân. VN bắt đầu cooperate với các...
Kinh doanh 😘😘
Gia đình tôi là 1 gia đình có truyền thống kinh doanh. Người ta nói doanh nhân đều thông minh, và khôn khéo cả . Ba mẹ tôi đã dành 1/2 quãng đời để DEVOTE tâm huyết , DEDICATE sức lực,...
My job
When I was a child, I often dreamed to became a director of a big corporation. And I still aspire now. I search collaborates to help me dedicate for our career. So that must deliberate when...
Charity Fund.
-Tôi aspire và desire được có opportunity contribute để coordinate và cooperate with corporation trong charity fund. Dù công việc này phải đi remote và hơi complicated một chút nhưng tôi...