Sự khác biệt giữa must và have to

van hai Longvan hai Long20 Sep

Must và have to đều chỉ cần phải làm một việc gì đó.
Về cách sử dụng , must và have to theo sau bởi Verb base form.

Hầu hết các trường hợp chúng ta có thể dùng chúng như nhau. Tuy nhiên, nếu hiểu kỹ hơn về nghĩa sẽ có sự khác biệt nhẹ.

Must

Nếu bạn must do việc gì đó, thì việc đó cần thiết theo ý nghĩ của bạn, hoặc là theo nguyên tắc của bản thân.

vd: I must learn English.

Tôi cần phải học Anh Văn.

Have to

Nếu bạn have to do việc gì đó, việc đó là cần thiết vì đó là luật hoặc điều lệ bắt buộc, ai cũng phải làm.

vd: I have to get a visa to go abroad.

I cần có visa để đi nước ngoài.

Mustn’t do

Nếu bạn mustn’t do việc gì đó, thì nghĩa là bạn không được làm việc đó , vì nó bị cấm hoặc không được cho phép.

Chú ý là Khi sử dụng must not thì sự việc nghiêm trọng hơn mustn’t.

vd1: I mustn't be late for work. - Tôi không được trễ giờ đi làm

vd2: You must not hit the children. - Bạn không được phép đánh trẻ em.

Don’t have to

Nếu bạn don’t have to do việc gì đó bạn không nhất thiết phải làm việc đó, tuy nhiên nếu bạn thích thì vẫn có thể làm.

Vd: You don’t have to pay for the meal. Let me do it.

Bạn không cần phải trả cho bữa ăn. Hãy để tôi trả.

Như vậy ở thì khẳng định, have to có ý nghĩa bắt buộc hơn must.

Nhưng ở thì phủ định, must not lại có ý nghĩa bắt buộc hơn have to.

must-haveto.png

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận